Bestyrelsen

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemsvalgte og én repræsentant fra hhv. Elverfolket og AOF.
Efter generalforsamling 12.12.17 består Bestyrelsen af:
Stine Welent Andersen – formand
Nina Hald
Mads Westen
Anja Søs Hansen
Gry Skotte
Kirsten Vagn – Elverfolket
Dorte Mogensen – AOF
Mette Kristiansen – Suppleant
Bestyrelsens sekretær er skoleleder Erik Otterstrøm

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 12. DECEMBER 2017.

 

  1. VELKOMST
    Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 40 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

  1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

  1. BESTYRELSENS BERETNING
    Formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent Andersen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Beretningen gennemgik aktiviteterne i sæson 16-17, hvor det kun lykkedes at igangsætte to hold, fordi der manglede deltagere i den alleryngste del. De ældste af de tilmeldte til Yngsteholdet fik tilbud om at deltage på Mellemholdet – og en lille håndfuld tog imod.

Ud over de to fungerende hold – som igen havde en god sæson var der aktiviteter med en succesfuld workshop med performer Jens Bäckvall, ligesom der blev igangsat et ekstra hold med et kort forløb op til Pinsefestivalen Skvulp. Eventyrligt Teater i sommerferien havde masser af tilmeldinger (dobbelt så mange som de 25, der var plads til) – og efter et godt forløb hér tog vi chancen med at rekruttere deltagere til et Førstehold, som kunne fungere som en introduktion og appetitvækker for den yngre aldersgruppe. Såvel et Førstehold som et egentligt Yngstehold fra 11. november blev herefter en realitet.
Og både Mellemhold og Ældstehold er også kommet i gang – selv om tilmeldingsmønstret stadig er meget svært at få hold på. Vi har været meget aktive på facebook, på plakater i skoler og institutioner, på mange skolers intra samt i relevante kultur-sammenhænge. Og foreningens hjemmeside er blevet genetableret. Vi må endnu engang konstatere at det er i sidste øjeblik, de fleste melder sig, og det er svært at gennemskue ’ad hvilke kanaler’.
Stine fremhævede særligt det positive og givende i at have en aktivitet og et tilbud, hvor det er tilladt at øve sig, at blive bedre, at turde fejle og bruge det til at komme videre.
Alt i alt (endnu) et godt år for Teaterskolen Harlekin.
Til sidste præsenterede de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen sig.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning – og klappede…

 

  1. ØKONOMI

Et orienteringspunkt om regnskabet for 1.7/16 – 30.6/17. Regnskabet har været behandlet af bestyrelsen og fremlægges til orientering. Desværre var foreningens kasserer Dorte syg, så Erik fremlagde og tog imod spørgsmål. Som der faktisk ikke var nogen af.

Værd at bemærke er, at vi (fortsat) bruger lidt flere penge end vi får ind. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens generelle beslutning om ikke at ophobe egenkapital.
I sæsonen har det kommunale medlemstilskud selvfølgelig afspejlet det lavere deltagertal, mens vi har søgt og fået særlige tilskud fra både Elverfolket og AOF.
Bestyrelsen bør fremover se mere på yderligere finansiering (fonde, tilskud mm) ved igangsætning af yderligere aktiviteter.

 

  1. VALG TIL BESTYRELSEN

Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen – og valgperioden er to år.

Ikke på valg i år:

Nina Hald

Mads Westen (pva Sinnika/Mellemhold)

På valg i år var :

Stine Welent Andersen – genopstiller

Laurence O’Leary – genopstiller ikke

Karina Tinggaard – genopstiller ikke

Generalforsamlingen valgte:

Stine Welent Andersen (Anton/Ældste)

Anja Søs Hansen (Mille/Ældste + Laura/Mellem)

Gry Skotte (Sol/Ældste)

Som suppleant valgtes

Mette Kristiansen (Sia/Yngste)

Herudover består Bestyrelsen af
Dorte Mogensen – udpeget af AOF
Kirsten Vagn – udpeget af Elverfolket
Erik Otterstrøm – uden stemmeret

  1. EVENTUELT

Forslag fra salen om at søge at ’komme ud’ med nogle af aktiviteterne – fx tilbyde små forestillinger til skoler/efterskoler som del af de nuværende holds aktiviteter – eller måske ved etablering af særlige hold.
Orientering fra Kirsten fra Bestyrelsen om den kommende workshop for de to ældste hold plus gæster: Der er lavet aftale med tre studerende fra Holbæk Drama College om at forberede og afvikle workshoppen. Det er samtidig et af de første led i et intensiveret samarbejde med Holbæk Drama College.

 

Holbæk, 14. december 2017

For referatets rigtighed

Kirsten Vagn, mødeleder

Erik Otterstrøm, referent