Bestyrelse og Generalforsamling

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemsvalgte og én repræsentant fra hhv. Elverfolket og AOF.
Efter generalforsamling 17.12.19 består Bestyrelsen af:
Stine Welent Andersen – formand
Mette Kristiansen
Pia Kongsgaard
Isabella Kaaber
Thea Rytter
Kirsten Vagn – Elverfolket
Dorte Mogensen – AOF

Suppleanter er
Lotte Grove
Mads Westen

Bestyrelsens sekretær er skoleleder Erik Otterstrøm

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 17. DECEMBER 2019.

 

 1. VELKOMST
  HARLEKINS 14. generalforsamling konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 50 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

 1. BESTYRELSENS BERETNING
  Formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent Andersen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Stine fremhævede særligt det positive og givende i at have en aktivitet som et ’magisk rum’, hvor det er tilladt at bruge sin kreative fantasi, øve sig, at blive bedre, at turde fejle og bruge det til at komme videre i samspil med andre… Og først og fremmest at have det udfordrende og sjovt…

Beretningen gennemgik aktiviteterne i sæson 18-19. Både Førsteholdet senere Yngsteholdet for 3.-4. klasser havde et godt antal deltagere, og Mellemholdet og  Ældsteholdet havde rigtig mange deltagere. Ældsteholdet var igen med en ekstra underviser, og det samme fik Mellemholdet undervejs. De tre sæsonhold deltog med fine små produktioner under den vejledende fælles titel ’Sæt Pris på Venskab’ til sæsonafslutningen 27. april.

Ud over de tre godt fungerende hold bød sæsonen på en workshop for de to ældste hold, hvor Mikkel Thorning og Malaika Mosendane satte fokus på kropslig brug af stemmen, og de to yngste hold havde en drama-leg-dag med Søren og Magnus Thinghuus.

Deltagere fra Mellemholdet skabte derudover en lille forestilling ”Kaos i Kærligheden” til Pinsefestivalen Skvulp. Eventyrligt Teater i sommerferien havde masser af tilmeldinger og lavede sammen med Amalie på en lille uge ”Tre Godnathistorier”.

De seneste par sæsoner har Harlekin også været en del af et projekt i Holbæk Kommune med titlen ”Kultur i Daginstitutionerne”. Og derudover har Harlekin indledt dialog med Holbæk Kulturskole og Talent Holbæk om emner og evt. aktiviteter af fælles interesse.

Harlekins hovedvirke er og bliver sæsonholdene, og derfor er det også tilfredsstillende, at de nye hold (sæson 19-20) er kommet godt fra land for halvanden måned siden. Første- og sidenhen Yngsteholdet har godt deltagertal, og har fået ’ekstra voksen’ (Erik) i startfasen. Mellemholdet har etableret sig som to fuldbesatte hold, ledet af hhv Anita og Elsebeth, som er kommet tilbage som lærer hos os. Ældsteholdet startede ligeledes stort ud med ekstra voksen. Underviser på holdet – Torsten – er ny i vores sammenhæng. Der har i de første uger været et større frafald, som vi vurderer kun i ringe grad skyldes nye lærerkræfter, men mere andre interesser hos sammenhængende kammeratskabsgrupper. Holdet er nu lige netop stort nok til en enkelt underviser – men vi har besluttet at køre videre med de to undervisere, for at styrke den nye holdkultur, som er under opbygning. Og så vil vi forsøge at skaffe flere deltagere.

Et særligt afsnit handlede om det hus vi har vores aktiviteter i – Kulturkasernen. Huset er drevet af Holbæk Kommune med en (lang) række brugerforeninger der deles om tider og rum – og som i en vis udstrækning kan have fælles aktiviteter og gensidig inspiration. En daglig leder får det hele til at fungere – og alle foreninger er medlemmer af Kasernerådet, hvis bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Harlekin, Harlekins Mads Westen er blevet valgt ind.

Herudover har Harlekin-bestyrelsen været aktiv med PR og afvikling af åbne arrangementer.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning – og klappede…

 1. ØKONOMI

Et orienteringspunkt om regnskabet for 1.7/18 – 30.6/19. Regnskabet har været behandlet af bestyrelsen, er revideret – og fremlægges til orientering. I kassererens fravær fremlagde Erik og tog imod spørgsmål. Som der faktisk ikke var nogen af.

Årets resultat er et lille minus. Det er (fortsat) Bestyrelsens generelle strategi, ikke at samle egenkapital i større omfang. En ’buffer’ er god og tryg at have, og det har vi.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN

Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen – og valgperioden er to år.

På valg i år:                  Stine Welent Andersen
Gry Skotte (pva Sol/Ældstehold)
Mette Kristiansen (pva Sia/Mellemhold)

Ikke på valg i år:        Mads Westen (Sinnika/Ældsteholdet) – FRATRÆDER (Sinnika  udmeldt)

                                          Pia Kongsgaard (Alfred/Mellemhold)

Generalforsamlingen valgte for de kommende to år:

Stine Welent Andersen

Mette Kristiansen

Isabella Kaaber (Lukas/Mellemhold)

Thea Rytter (Harald/Yngste) (Valgt for 1 år for Mads)

Til suppleanter valgtes:  Lotte Grove (Uma/Yngste) og Mads Westen

Herudover deltager i Bestyrelsen
Dorte Mogensen – udpeget af AOF
Kirsten Vagn – udpeget af Elverfolket

Der var tak for indsatsen til Gry og Mads, som udtræder af bestyrelsen.

 1. VALG AF REVISORER
  Der var genvalg af Malene Dam og Angela Teglstrup.
  Til revisorsuppleant valgte generalforsamlingen Vicky Kubert (Johanne/Mellem)

Holbæk, 18. december 2019

 

For referatets rigtighed

 

________________________________            __________________________________

Kirsten Vagn, mødeleder                                                             Erik Otterstrøm, referent

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 18. DECEMBER 2018.

 

 1. VELKOMST
  Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 30 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
  Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

 1. BESTYRELSENS BERETNING
  Formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent Andersen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Stine fremhævede særligt det positive og givende i at have en aktivitet og et tilbud, hvor det er tilladt at bruge sin kreative fantasi, øve sig, at blive bedre, at turde fejle og bruge det til at komme videre i samspil med andre…

Beretningen gennemgik aktiviteterne i sæson 17-18, hvor der var god søgning til alle holdene. Såvel Førsteholdet aug-oktober, og bagefter Yngsteholdet havde et rimeligt antal deltagere, og Mellemholdet og især Ældsteholdet havde mange deltagere. Ældsteholdet var en håndfuld mere end det udmeldte maximum-tal, så vi inddrog en underviser mere, Magnus. De tre sæsonhold deltog med fine små produktioner til sæsonafslutningen 21. april.

Ud over de tre godt fungerende hold bød sæsonen på en workshop for de to ældste hold, hvor 3 studerende fra Holbæk Drama College underviste i teatermetoden Devising.

Mellemholdet genopførte deres afslutningsstykke ’Den Lille Prins’ med et kort forløb op til Pinsefestivalen Skvulp. Eventyrligt Teater i sommerferien havde masser af tilmeldinger og lavede en fin historie efter eventyret om ”Loppen og Professoren”.

I indeværende sæson har Harlekin også været en del af et projekt i Holbæk Kommune med titlen ”Kultur i Daginstitutionerne.

Harlekins hovedvirke er og bliver sæsonholdene, og derfor er det også tilfredsstillende, at de nye hold er kommet godt fra land for halvanden måned siden, og vi har ikke før samlet haft så mange deltagere på holdene. Både Mellemholdet og Ældsteholdet kører nu med to undervisere, og både Førsteholdet og senere Yngsteholdet for samme aldersgruppe har tilfredsstillende 15-16 deltagere. Derimod lykkedes det ikke at få deltagere nok til et nyt forsøg med titlen ’Dramaleg for de alleryngste’ (0.-2. kl).

Et særligt afsnit handlede om det hus vi har vores aktiviteter i – Kulturkasernen. Huset er drevet af Holbæk Kommune med en (lang) række brugerforeninger der deles om tider og rum – og som i en vis udstrækning kan have fælles aktiviteter og gensidig inspiration. Uden dette hus ville en lang række aktiviteter i Holbæk Kommune have langt dårligere forhold end tilfældet er i dag, og derfor er det vigtigt at værne om og yde lidt for.

En daglig leder får det hele til at fungere – og alle foreninger er medlemmer af Kasernerådet. Dette råd har en bestyrelse, hvor Harlekin er blevet opfordret til at deltage. Den afgående bestyrelse har indstillet Mads til dette.

Herudover har Harlekin-bestyrelsen været aktiv med PR og afvikling af åbne arrangementer.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning – og klappede…

 1. FORSLAG OG/ELLER KOMMENTARER TIL TEATERSKOLENS AKTIVITETER
  Der blev fra salen forespurgt, om man kunne ’skrue op’ for aktiviteterne på især Yngsteholdet. Gerne flere undervisningsgange om ugen. Konkret kunne det i første omgang være noget med en hel teaterdag i en weekend, en (hytte)tur eller udflugter. Under diskussionen blev også nævnt, at man kunne søge måder at inddrage forældre i sådanne ting, ligesom de generelle logistiske problemer om at få adgang til lokaler mm blev nævnt. Den nye Bestyrelse bør gå videre med snakken

 

 1. ØKONOMI
  Et orienteringspunkt om regnskabet for 1.7/17 – 30.6/18. Regnskabet har været behandlet af bestyrelsen og fremlægges til orientering. I kassererens fravær fremlagde Erik og tog imod spørgsmål. Som der faktisk ikke var nogen af.

Årets resultat er et lille plus. Det er (fortsat) Bestyrelsens generelle beslutning, ikke at ophobe egenkapital i større omfang. En ’buffer’ er god og tryg at have, men ellers skal driftsmæssige overskud bruges til at styrke teaterskolens igangværende arbejde – i form af bedre lærerdækning og øgede aktiviteter på holdene.

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN
  Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen – og valgperioden er to år.

Ikke på valg i år:        Stine Welent Andersen

Gry Skotte (pva Sol/Ældstehold)

Mette Kristiansen (Sia/Mellemhold)(Afløst Anja Søs Hansen i perioden)

På valg i år var :         Nina Hald – genopstiller ikke

Mads Westen – genopstiller

Generalforsamlingen valgte:

Mads Westen – (Sinnika/Ældste)

Pia Kongsgaard – (Alfred/Yngstehold)

Der valgtes ingen suppleant

Herudover består Bestyrelsen af
Dorte Mogensen – udpeget af AOF
Kirsten Vagn – udpeget af Elverfolket
Erik Otterstrøm – uden stemmeret

 1. VALG AF REVISORER
  Der var genvalg af Malene Dam og Angela Teglstrup.

Holbæk, 18. december 2018

Kirsten Vagn, mødeleder
Erik Otterstrøm, referent