Bestyrelse og Generalforsamling

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemsvalgte og én repræsentant fra hhv. Elverfolket og AOF.
Efter generalforsamling 19.12.23 består Bestyrelsen af:
Yacine Maria Baldeh – formand
Anita Nielsen
Marianne Thiel Persson
Erik Otterstrøm – næstformand
Kristina Qvist
Thomas Kolling – suppleant
Kirsten Vagn – Elverfolket
Dorte Mogensen – AOF

Bestyrelsens sekretær er skoleleder Torsten Sylvest

REFERAT GENERALFORSAMLING 19.12.2023:

VALG AF DIRIGENT

Vores formand emeritus og mangeårige bestyrelsesmedlem Stine Welent, greb dirigentstokken og ledte os stilsikkert gennem generalforsamlingen, med den ambition at den skulle blive en af historiens korteste… og det lykkedes!

2)              GODKENDELSE

Dagsorden og diverse formalia i den forbindelse, blev godkendt uden indvendinger fra salen.

3)              BERETNING

Foreningens formand, Yacine, aflagde en grundig beretning, suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Den lød nogenlunde sådan her.

Sæsonen er kommet godt i gang – som det fremgik af de små forestillinger vi lige har set…

Vi tager lige Årets Gang i omvendt kronologi.

Vi starter med at minde om, at Teaterskolen Harlekin følger skoleferierne i Holbæk Kommunes folkeskoler – og derfor starter Harlekin først op igen tirsdag den 9. januar.

Den første mødegang i denne sæson var 31. oktober. Den kolliderede desværre til en vis grad med diverse Halloween-arrangementer, især for de Yngste. Men NU er vi forbi det – og kan konstatere at der er nogenlunde fyldt op på Ældste- og Mellemholdet, mens der er god plads på Yngsteholdet.

Der har været lidt ændringer i lærerstaben fra starten af sæsonen.

Camilla er lærer på Ældsteholdet på anden sæson.

Maria er debutant som lærer på Mellemholdet.

Sara er den Harlekin erfarne på Yngsteholdet – og har fået Kirstine som medlærer. Kirstine har ikke undervist her før. Hun vil også stå for vores workshop i januar.

Førsteholdet – som er et ’før-sæson’ hold for deltagere på 3.-4. klassetrin – tyvstartede sæsonen allerede 15/8. Holdet er velegnet til at ’afprøve’ at gå til drama/teater – og velegnet hvis man bare gerne vil hurtigt i gang.

Fra næste år dropper vi navnet ’Førsteholdet’ og kalder der bare Yngsteholdet fra start i midten af august og hele vejen til april.

Den 1. august skiftede Harlekin skoleleder. Erik takkede af efter mere end 16 år (!) på posten.

Torsten er ny skoleleder – men heldigvis for os alle, er det aftalt at overgangen bliver lidt glidende, og Erik vil stadig ‘være omkring’, nu som medlem af Bestyrelsen, hvorfra Torsten samtidig er trådt ud.

Harlekin stod igen i denne sommer for ’Eventyrligt Teater’ – der er en del af Holbæk Kommunes Sommerferieaktiviteter. Det foregik på Teatergården i Kvanløse med Elsebeth Sass i uge uge 26 (26.-30. juni) for deltagere mellem 8-12 år og bød på en lettere omskrevet udgave af ’Kejserens Nye Klæder’

Endnu en gang bød Harlekin på en forestilling til SKVULP Havnefestival. Det var den 10. juni, med et hold bygget op af fortrinsvis deltagere fra Mellemholdet. Der blev øvet i ca en måned op til, med Marie (der var medlærer på Mellemholdet i sidste sæson) som instruktør.

Lørdag den 29. april havde vi en dejlig Sæsonafslutning i Teaterskolen Harlekin.

Vi slog vi dørene op for forældre og familier kl 14. Gæsterne blev først modtaget med den traditionelle Harlekin-sang, og frem til klokken 16 viste de tre hold små forestillinger om alt fra børneliv på landet i gamle dage, over levende episoder fra tidens talrige TV- og streamingtilbud – til et ungdomsliv med konflikter, mobning, skrøbelighed – og muligheder.

Tusind tak til alle forældre der deltog, ikke mindst for hjælp til både opstilling og oprydning … og for rigelige mængder af kage.

I Januar sidste år holdt vi traditionen ved lige, med at arrangere en Workshop for Mellem- og Ældsteholdet i samarbejde med Elverfolket. Årets første nyskabelse blev, at vi for første gang også havde en workshop for Yngsteholdet.

Harlekin har også været en del af en ’Kulturstaffet’ der præsenterede et udvalg af kulturtilbud til børn, ude på skoler og i daginstitutioner. Projektet var af staten og Holbæk Kommune.

Som afslutning på beretningen gjorde formanden opmærksom på, at den nye bestyrelse vil arbejde på at præsentere vores tilbud om teater og dramaundervisning til børn og unge med sociale udfordringer, der måske ikke finder os ved egen hjælp.

4)              ØKONOMI

Vores kasser måtte melde afbud pga sygdom (god bedring til Dorte) og i hendes fravær blev regnskabet præsenteret af Erik som bestyrelsesmedlem.

Det blev regnskabet heldigvis ikke dårligere af. Harlekin har en på alle måder sund økonomi og indstilling, hvor bestyrelsen bestræber sig på at bruge det vi har – hverken mere eller mindre – på at skabe teater- og drama oplevelser for børn og unge. Traditionen tro balancerede regnskabet også i 2023 lige omkring 0 (et meget lille minus der gør, at vi i 2024 vil bestræbe os på et lige så lille plus).

5)              VALG

Således informeret, gik generalforsamlingen videre til valg af bestyrelse og revisorer.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer + 1 suppleant, valgt på generalforsamlingen, samt 1 medlem udpeget af Teatergruppen Elverfolket (Kirsten Vagn) og 1 medlem udpeget af AOF (Dorte Mogensen).

De valgte bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen, forskudt. Således skulle der i år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.

De 3 bestyrelsesmedlemmer der blev valgt i 2022 og som er på valg på næste generalforsamling er:

Yacine Maria Baldeh (formand), Anita Nielsen og Erik Otterstrøm.

De to bestyrelsesmedlemmer hvis pladser var på valg denne gang, var Jesse og Stine. De havde begge på forhånd meddelt, at de ikke ønskede genvalg.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2023 blev:

Marianne Thiel Persson (mor til elev på Mellemholdet) og Kristina Qvist (mor til elev på Yngsteholdet).

Samtidig blev Thomas Kolling (far til elev på Yngsteholdet) valgt som bestyrelses suppleant.

Generalforsamlingen valgte desuden Stine Welent (der var hun igen) og Ole Kristiansen til ’kritiske revisorer’. De havde begge før generalforsamlingen meddelt, at de gerne ville stille sig til rådighed på de poster.

TAK FOR EN GOD GENERALFORSAMLING…

Den tog under en halv time 😊

 

 

 

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. DECEMBER 2022.

 

 1. VELKOMST
  HARLEKINS 15. generalforsamling konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 35 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

 1. BESTYRELSENS BERETNING
  Aflagt af formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent:
  I December 2019 mødtes vi sidst til et arrangement tilsvarende dette nu i dag. Vi fik set nogle teaterbidder udarbejdet af den tids tre Sæsonhold. Og vi fik bl.a. valgt en Bestyrelse for den kommende periode.
  Halvanden måned før Sæsonafslutningen i maj 2020 lukkede Danmark ned første gang – holdene blev indstillet, med forhåbning om at komme igen den efterfølgende sæson. Og allerede i juli var vi tilbage med sommerferieaktiviteter – nu med retningslinier og værnemidler.
  I eftersommeren/efteråret planlagde vi så – sammen med Elverfolket – et større teaterprojekt ”Waste Site Stories” for de to ældste hold fra sæsonen før – om affald, genbrug og bæredygtighed. Blot to uger før start sidst i august måtte vi dog aflyse på grund af strammede restriktioner. Udseendet og karakteren af restriktioner betød at vi godt kunne annoncere og indskrive deltagere på Sæsonhold 20/21 med start 1. november 2020. Et begrænset men dog tilfredsstillende antal deltagere meldte sig. Allerede i slutnovember kom imidlertid skærpelse af restriktioner og varsling om yderligere i starten af december. Holdene blev sat på pause, decemberarrangement og generalforsamling aflyst.

Efter nytår blev restriktionerne forlænget flere gange, og Bestyrelsen besluttede efter en række virtuelle møder at aflyse resten af sæsonen – og tilbagebetale et forholdsmæssigt beløb, ligesom aftalen med underviserne blev ophævet. MANGE tak til familier for donationer af (dele af) deltagerbetalingen – og til underviserne for tålmodighed og forståelse.
Da restriktionerne lempedes hen mod foråret tilbød Harlekins undervisere ’alternative teateraktiviteter’ med henholdsvis udendørs workshops og video-filmning.

Det lykkedes igen i sommerferien 2021 at afholde Eventyrligt Teater – og vi startede Førsteholdet i august samt de tre sæsonhold i november. MEENN… i starten af december kom igen anbefalinger og henstillinger fra myndigheder, at større arrangementer ’på tværs’ skulle undgås. Så der røg endnu en julehygge og generalforsamling. Resten af sæsonen fik dog lov at forløbe nogenlunde planmæssigt, og i maj 2022 havde vi en fin afslutning af sidste sæson. Vi formåede også at få et ’særhold’ til at lave en forestilling til SKVULP, ligesom vi har afviklet Eventyrligt Teater for 24 glade og energiske børn.
Og nu i efteråret 2022har vi haft Førsteholdet samt tre velfungerende Sæsonhold – så lige nu er Corona langt væk…

Der har været masser at se til for skoleleder og undervisere i de forgangne par år – med alle disse ned- og oplukninger, vejledninger og restriktioner, … Og alle har været hittepåsomme og fleksible. Og det gælder selvfølgelig også deltagere og familier TUSIND TAK for det…
Bestyrelsesarbejdet var virtuelt, når der var brug for at træffe betydningsfulde beslutninger – og ellers centraliserede vi henad vejen beslutningskraft og overblik til et lille forretningsudvalg med formand, skoleleder og to bestyrelsesmedlemmer (Dorte/AOF og Kirsten/Elverfolket). De øvrige ønskede hen ad vejen at forlade bestyrelsen, da flere ikke længere havde børn der gik til teater.

Så focus var at holde ’skuden i vandet’, men vi har da også i perioden nået at lægge både navn, undervisere og kompetence til et to-årigt kunst- og kulturprojekt for førskolebørn, kaldet Kulturstafetten. Harlekin blev bedt om at medvirke i dette statsfinansierede projekt med Kulturskolen, Holbæk Teater, Biblioteket og professionshøjskolen Absalon. Det var været et meget fint forløb med først og fremmest Anita og Kirsten som Harlekins bidrag…

Efter tre år er vi på en måde ved en ny start. Traditioner og kulturer er her stadigvæk – men Harlekin har til sine Sæsonhold i år skullet foretage en nybesættelse på underviserposterne. Af forskellige grunde – hvor utilfredshed eller træthed IKKE har været nogen af dem – valgte Lara, Anita og Torsten at stoppe som undervisere. Heldigvis har vi kunnet fylde pladserne ud med først Sebastian og Mille på Førsteholdet, og dernæst Martin, Katrine, Marie og Camilla på Sæsonholdene.

En ny BESTYRELSE skal vi også have.  Tusind tak til Mette Kristiansen, Pia Kongsgaard, Thea Rytter, Isabella Kaaber og Lotte Grove (suppl) for i lang tid at have fastholdt deltagelse i møder og cyber-møder.
Alle fem pladser er på valg (og suppleres derefter med en rep AOF og en rep Elverfolk – for tiden Dorte og Kirsten).  Harlekins kommende bestyrelse skal også vælge sig en ny formand, da jeg efter seks år på posten ønsker at blive afløst.
Jeg vil også gerne – som det sidste på Bestyrelsens vegne – sige vores skoleleder Erik en kæmpetak for at binde alle ender – både de forudsigelige OG uforudsigelige  – sammen i et holdbart og fint mønster

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning – og klappede…

 

 

 1. ØKONOMI

Regnskabet for sæson 21/22 blev fremlagt af kasserer Dorte Mogensen:
Regnskabsperioden tog afsæt i resultatet fra sæson 20-21, som på grund af coronaen var præget af (delvis) tilbagebetaling af deltagergebyrer samt standsning af udgifter til undervisere. Stor tak til donationer, forståelse og opbakning fra familierne – og tak for tålmodighed og forståelse hos underviserne. Disse ting gjorde at sæson 20-21 endte med et lille plus.
Sæson 21-22 har givet et minimalt underskud og er udtryk for en daglig drift i balance. Særlige initiativer som SKVULP-hold og Eventyrligt Teater er hovedsageligt finansieret ved indhentning af særlige tilskud fra Holbæk Kommune og Teatergruppen Elverfolket.
Samtidig indeholder regnskabets tal et stort honorar for deltagelse i Børnekulturstafetten. Dette honorar er fuldt og helt brugt til honorering af de undervisere vi tilførte projektet.

Årets resultat er et lille minus. Det er (fortsat) Bestyrelsens generelle strategi, ikke at samle egenkapital i større omfang. En ’buffer’ er god og tryg at have, og det har vi.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet – og klappede igen…

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN

Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen. ALLE pladser var på valg.
Generalforsamlingen valgte i enstemmighed

* Yacine Maria Baldeh  (f/ Flora, Yngste)
* Jesse Nielsen               (f/Thora, Yngste)
* Torsten Sylvest           (f/Silas, Ældste)
* Anita Nielsen
* Ubesat

* Suppleant: Stine Welent Andersen, som indtil videre træder ind for den ubesatte, men ønsket og planen er, at Bestyrelsen finder én til pladsen.
Bestyrelsen beslutter hvem af de valgte der sidder i to år, og hvem i ét år.

Bestyrelsen består desuden af de udpegede Dorte Mogensen/AOF og Kirsten Vagn/Elverfolket.
Skoleleder Erik Otterstrøm indkalder til og deltager i bestyrelsens møder.

 

 1. VALG AF REVISORER
  Der var genvalg af Angela Teglstrup. Malene Dam ønsker at blive afløst – og AOF udpeger en kandidat, som godkendes af bestyrelsen.

 

Holbæk, 14. december 2022

Der har ikke været afholdt generalforsamling  i december 20 og december 21 pga. Coronarestriktioner.

I denne periode varetoges bestyrelsesarbejdet af Stine Welent, Dorte Mogensen, Kirsten Vagn og Erik Otterstrøm

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 17. DECEMBER 2019.

 

 1. VELKOMST
  HARLEKINS 14. generalforsamling konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 50 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

 1. BESTYRELSENS BERETNING
  Formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent Andersen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Stine fremhævede særligt det positive og givende i at have en aktivitet som et ’magisk rum’, hvor det er tilladt at bruge sin kreative fantasi, øve sig, at blive bedre, at turde fejle og bruge det til at komme videre i samspil med andre… Og først og fremmest at have det udfordrende og sjovt…

Beretningen gennemgik aktiviteterne i sæson 18-19. Både Førsteholdet senere Yngsteholdet for 3.-4. klasser havde et godt antal deltagere, og Mellemholdet og  Ældsteholdet havde rigtig mange deltagere. Ældsteholdet var igen med en ekstra underviser, og det samme fik Mellemholdet undervejs. De tre sæsonhold deltog med fine små produktioner under den vejledende fælles titel ’Sæt Pris på Venskab’ til sæsonafslutningen 27. april.

Ud over de tre godt fungerende hold bød sæsonen på en workshop for de to ældste hold, hvor Mikkel Thorning og Malaika Mosendane satte fokus på kropslig brug af stemmen, og de to yngste hold havde en drama-leg-dag med Søren og Magnus Thinghuus.

Deltagere fra Mellemholdet skabte derudover en lille forestilling ”Kaos i Kærligheden” til Pinsefestivalen Skvulp. Eventyrligt Teater i sommerferien havde masser af tilmeldinger og lavede sammen med Amalie på en lille uge ”Tre Godnathistorier”.

De seneste par sæsoner har Harlekin også været en del af et projekt i Holbæk Kommune med titlen ”Kultur i Daginstitutionerne”. Og derudover har Harlekin indledt dialog med Holbæk Kulturskole og Talent Holbæk om emner og evt. aktiviteter af fælles interesse.

Harlekins hovedvirke er og bliver sæsonholdene, og derfor er det også tilfredsstillende, at de nye hold (sæson 19-20) er kommet godt fra land for halvanden måned siden. Første- og sidenhen Yngsteholdet har godt deltagertal, og har fået ’ekstra voksen’ (Erik) i startfasen. Mellemholdet har etableret sig som to fuldbesatte hold, ledet af hhv Anita og Elsebeth, som er kommet tilbage som lærer hos os. Ældsteholdet startede ligeledes stort ud med ekstra voksen. Underviser på holdet – Torsten – er ny i vores sammenhæng. Der har i de første uger været et større frafald, som vi vurderer kun i ringe grad skyldes nye lærerkræfter, men mere andre interesser hos sammenhængende kammeratskabsgrupper. Holdet er nu lige netop stort nok til en enkelt underviser – men vi har besluttet at køre videre med de to undervisere, for at styrke den nye holdkultur, som er under opbygning. Og så vil vi forsøge at skaffe flere deltagere.

Et særligt afsnit handlede om det hus vi har vores aktiviteter i – Kulturkasernen. Huset er drevet af Holbæk Kommune med en (lang) række brugerforeninger der deles om tider og rum – og som i en vis udstrækning kan have fælles aktiviteter og gensidig inspiration. En daglig leder får det hele til at fungere – og alle foreninger er medlemmer af Kasernerådet, hvis bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Harlekin, Harlekins Mads Westen er blevet valgt ind.

Herudover har Harlekin-bestyrelsen været aktiv med PR og afvikling af åbne arrangementer.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning – og klappede…

 1. ØKONOMI

Et orienteringspunkt om regnskabet for 1.7/18 – 30.6/19. Regnskabet har været behandlet af bestyrelsen, er revideret – og fremlægges til orientering. I kassererens fravær fremlagde Erik og tog imod spørgsmål. Som der faktisk ikke var nogen af.

Årets resultat er et lille minus. Det er (fortsat) Bestyrelsens generelle strategi, ikke at samle egenkapital i større omfang. En ’buffer’ er god og tryg at have, og det har vi.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN

Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen – og valgperioden er to år.

På valg i år:                  Stine Welent Andersen
Gry Skotte (pva Sol/Ældstehold)
Mette Kristiansen (pva Sia/Mellemhold)

Ikke på valg i år:        Mads Westen (Sinnika/Ældsteholdet) – FRATRÆDER (Sinnika  udmeldt)

                                          Pia Kongsgaard (Alfred/Mellemhold)

Generalforsamlingen valgte for de kommende to år:

Stine Welent Andersen

Mette Kristiansen

Isabella Kaaber (Lukas/Mellemhold)

Thea Rytter (Harald/Yngste) (Valgt for 1 år for Mads)

Til suppleanter valgtes:  Lotte Grove (Uma/Yngste) og Mads Westen

Herudover deltager i Bestyrelsen
Dorte Mogensen – udpeget af AOF
Kirsten Vagn – udpeget af Elverfolket

Der var tak for indsatsen til Gry og Mads, som udtræder af bestyrelsen.

 1. VALG AF REVISORER
  Der var genvalg af Malene Dam og Angela Teglstrup.
  Til revisorsuppleant valgte generalforsamlingen Vicky Kubert (Johanne/Mellem)

Holbæk, 18. december 2019

 

For referatets rigtighed

 

________________________________            __________________________________

Kirsten Vagn, mødeleder                                                             Erik Otterstrøm, referent

 

REFERAT GENERALFORSAMLING TIRSDAG 18. DECEMBER 2018.

 

 1. VELKOMST
  Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt – og de cirka 30 tilstedeværende gik herefter over til dagsordenen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
  Kirsten Vagn valgtes til mødedirigent – og Erik Otterstrøm til referent.

 

 1. BESTYRELSENS BERETNING
  Formanden for den afgående bestyrelse Stine Welent Andersen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Stine fremhævede særligt det positive og givende i at have en aktivitet og et tilbud, hvor det er tilladt at bruge sin kreative fantasi, øve sig, at blive bedre, at turde fejle og bruge det til at komme videre i samspil med andre…

Beretningen gennemgik aktiviteterne i sæson 17-18, hvor der var god søgning til alle holdene. Såvel Førsteholdet aug-oktober, og bagefter Yngsteholdet havde et rimeligt antal deltagere, og Mellemholdet og især Ældsteholdet havde mange deltagere. Ældsteholdet var en håndfuld mere end det udmeldte maximum-tal, så vi inddrog en underviser mere, Magnus. De tre sæsonhold deltog med fine små produktioner til sæsonafslutningen 21. april.

Ud over de tre godt fungerende hold bød sæsonen på en workshop for de to ældste hold, hvor 3 studerende fra Holbæk Drama College underviste i teatermetoden Devising.

Mellemholdet genopførte deres afslutningsstykke ’Den Lille Prins’ med et kort forløb op til Pinsefestivalen Skvulp. Eventyrligt Teater i sommerferien havde masser af tilmeldinger og lavede en fin historie efter eventyret om ”Loppen og Professoren”.

I indeværende sæson har Harlekin også været en del af et projekt i Holbæk Kommune med titlen ”Kultur i Daginstitutionerne.

Harlekins hovedvirke er og bliver sæsonholdene, og derfor er det også tilfredsstillende, at de nye hold er kommet godt fra land for halvanden måned siden, og vi har ikke før samlet haft så mange deltagere på holdene. Både Mellemholdet og Ældsteholdet kører nu med to undervisere, og både Førsteholdet og senere Yngsteholdet for samme aldersgruppe har tilfredsstillende 15-16 deltagere. Derimod lykkedes det ikke at få deltagere nok til et nyt forsøg med titlen ’Dramaleg for de alleryngste’ (0.-2. kl).

Et særligt afsnit handlede om det hus vi har vores aktiviteter i – Kulturkasernen. Huset er drevet af Holbæk Kommune med en (lang) række brugerforeninger der deles om tider og rum – og som i en vis udstrækning kan have fælles aktiviteter og gensidig inspiration. Uden dette hus ville en lang række aktiviteter i Holbæk Kommune have langt dårligere forhold end tilfældet er i dag, og derfor er det vigtigt at værne om og yde lidt for.

En daglig leder får det hele til at fungere – og alle foreninger er medlemmer af Kasernerådet. Dette råd har en bestyrelse, hvor Harlekin er blevet opfordret til at deltage. Den afgående bestyrelse har indstillet Mads til dette.

Herudover har Harlekin-bestyrelsen været aktiv med PR og afvikling af åbne arrangementer.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning – og klappede…

 1. FORSLAG OG/ELLER KOMMENTARER TIL TEATERSKOLENS AKTIVITETER
  Der blev fra salen forespurgt, om man kunne ’skrue op’ for aktiviteterne på især Yngsteholdet. Gerne flere undervisningsgange om ugen. Konkret kunne det i første omgang være noget med en hel teaterdag i en weekend, en (hytte)tur eller udflugter. Under diskussionen blev også nævnt, at man kunne søge måder at inddrage forældre i sådanne ting, ligesom de generelle logistiske problemer om at få adgang til lokaler mm blev nævnt. Den nye Bestyrelse bør gå videre med snakken

 

 1. ØKONOMI
  Et orienteringspunkt om regnskabet for 1.7/17 – 30.6/18. Regnskabet har været behandlet af bestyrelsen og fremlægges til orientering. I kassererens fravær fremlagde Erik og tog imod spørgsmål. Som der faktisk ikke var nogen af.

Årets resultat er et lille plus. Det er (fortsat) Bestyrelsens generelle beslutning, ikke at ophobe egenkapital i større omfang. En ’buffer’ er god og tryg at have, men ellers skal driftsmæssige overskud bruges til at styrke teaterskolens igangværende arbejde – i form af bedre lærerdækning og øgede aktiviteter på holdene.

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN
  Der er fem pladser til generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen – og valgperioden er to år.

Ikke på valg i år:        Stine Welent Andersen

Gry Skotte (pva Sol/Ældstehold)

Mette Kristiansen (Sia/Mellemhold)(Afløst Anja Søs Hansen i perioden)

På valg i år var :         Nina Hald – genopstiller ikke

Mads Westen – genopstiller

Generalforsamlingen valgte:

Mads Westen – (Sinnika/Ældste)

Pia Kongsgaard – (Alfred/Yngstehold)

Der valgtes ingen suppleant

Herudover består Bestyrelsen af
Dorte Mogensen – udpeget af AOF
Kirsten Vagn – udpeget af Elverfolket
Erik Otterstrøm – uden stemmeret

 1. VALG AF REVISORER
  Der var genvalg af Malene Dam og Angela Teglstrup.

Holbæk, 18. december 2018

Kirsten Vagn, mødeleder
Erik Otterstrøm, referent