Vedtægter

TEATERSKOLEN HARLEKIN

 Vedtægter

 

 

 • 1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Teaterskolen Harlekin

 Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune

 

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er at understøtte børn og unges kreative lyst og evne indenfor teaterområdet.

Foreningen tilbyder undervisning til alle børn og unge der brænder for teatret i dets forskellige former.

Foreningen deltager i eller opsætter med jævne mellemrum forestillinger, så medlemmernes aktiviteter synliggøres for et større publikum

 

 

 • 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle med interesse for børne- og ungdomsteater. Der kan optages både aktive og passive medlemmer i foreningen.

 

 

 • 4 Økonomi

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.  Der kan meddeles prokura.

 

Foreningens økonomi bygger på:

 1. Kontingenter fra medlemmer.
 2. Kommunale tilskud.
 3. Tilskud fra puljer, fonde, foreninger eller erhvervsvirksomheder med interesse for formålet.
 4. Indtægter fra forestillinger eller events.

Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingent.

 

 • 5 Generalforsamling

stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2            Dagsordenen på en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent, godkendelse af dagsorden, beretning om foreningens virksomhed, valg, økonomi og indkomne forslag.

stk. 3             Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.

stk. 4             Stemme- og taleberettigede har alle medlemmer.

Børn og unge under 18 år kan repræsenteres af en forælder/ voksen fra medlemmets husstand.

Bestyrelsen kan beslutte at mødet overværes af andre med taleret.

stk. 5             Foreningen afholder generalforsamling i december måned hvert år.
Emner og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsdatoen offentliggøres i april og indkaldes med 14 dages varsel direkte til medlemmerne.

stk. 6             Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen skriftligt forlanger det, med 14 dages varsel, direkte til medlemmerne.

stk. 7             Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg.

 

 • 6 Bestyrelsen

stk. 1             Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2            Bestyrelsen vælges af medlemmerne.

Valgbare er personer over 16 år, samt forældre/ voksen fra medlemmets husstand til børn og unge under 18 år.

stk. 3             Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Teaterforeningen Elverfolket og AOF Nordvestsjælland udpeger hver et medlem til bestyrelsen.

Der vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen.

stk. 4             Bestyrelsens valgperiode er 2 år og medlemmerne afgår på skift.

stk. 5             Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar for hvervet som bestyrelsesmedlem.

stk. 6             For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

stk. 7             Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for foreningens virksomhed.

stk. 8             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 9             Bestyrelsen ansætter medarbejdere og undervisere og fastsætter disses løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 10          Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

 

 • 8 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1/7 til 30/6.

 

 • 9 Vedtægter og foreningens opløsning

stk. 1             Foreningens vedtægter skal være godkendt af Holbæk Kommune.

stk. 2             Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ligeledes skal evt. opløsning også vedtages på en generalforsamling med 2/3 dels flertal.

stk. 3             Hvis foreningen opløses tilfalder overskydende midler et formål der tilgodeser børne- og ungdomsområdet i Holbæk Kommune. Generalforsamlingen træffer beslutning om dette.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 11. december 2006, og ændret på generalforsamling 24. november 2008.
Nærværende vedtægter er bekræftet på generalforsamling december 2018.

 

Formand                                                                   Referent

 

Stine Welent Andersen                                        Erik Otterstrøm